Like us On

# INSTAGRAM

Aupair Netherland

flagr-netherland

Aupair Netherland โครงการเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยผู้เข้าร้วมโครงการจะได้มีโอกาสในการเรียนรู้ วัฒนธรรมของประเทศในเครือยุโรป ได้ทํางานฝึกประสบการณ์ในการดูแลน้องๆ ในครอบครัวอุปถัมภ์ ได้เรียน และท่องเที่ยวพร้อมทั้งได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะภาษาต่างๆ ( Dutch, French, German ) โดยพักกับครอบครัวตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ 1 ปี ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับค้าตอบแทนเป็นเงิน EURO รายสัปดาห์ และได้รับทุนการศึกษา โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะถือ วีซ้าออแพร์

โครงการ Aupair Netherland นี้ให้โอกาสน้องๆที่มีอายุ 18-26 ปี (เดินทางก่อน 26 ปี) นอกจากได้ไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และพักอาศัยอยู่กับครอบครัวชาวดัชเสมือนเป็นสมาชิกคนหนึ่งของครอบครัว น้องจะได้พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ ซึ่งน้องจะมีที่พักและอาหารรวมถึงมีโอกาสได้ท่องเที่ยวในยุโรปอีกด้วย

สัมผัสบรรยากาศและคุณภาพชีวิตที่ดีใน Netherland โดยมีเจ้าหน้าที่ LSC ประจำอยู่ ณ กรุงRotterdam รับรอง น้องๆ จะไม่รู้สึกเหงาแน่นอน อีกทั้ง ยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่าง โดยค่าใช้จ่ายในการลงทุนเดินทางน้อย ถือว่าเป็นการเปิดโลกที่คุ้มค่า

aupair-netherland1

head_r1_c14_f2หน้าที่รับผิดชอบของ Au Pair

ผู้เข่าร่วมโครงการจะได้รับหน้าที่ในการดูแลเด็ก จํานวน 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (แต่ละประเทศแตกต่างกันออกไป) โดยในการทําหน้าที่ดูแลเด็กนั้นจะเป็นการดูแลรับผิดชอบแค่เฉพาะเด็ก จะเปรียบเสมือนน้องสาว และน้องชาย ของผู้เข้าร่วมโครงการในครอบครัวเท่านั้น และรวมถึง light household.

head_r1_c14_f2สิ่งที่จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ

 1. ได้เรียนรู้วัฒนธรรมเนเธอร์แลนด์และประเทศอื่นที่เข้าร่วมโครงการมีโอกาสเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย และได้ใช้ชีวิตในประเทศที่มีความสะดวกสบายและมีความปลอดภัยสูง
 2. น้องจะได้รับค่าตอบแทนประมาณ EUR 300-450 ต่อเดือนต่อการทำงาน 30 -40ชั่วโมงต่อสัปดาห์
 3. มีห้องพักส่วนตัวและมือถือให้ใช้รวมทั้งเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆที่จำเป็นโดยบางครอบครัวอาจมีรถส่วนตัวให้น้องใช้
 4. ได้มีโอกาสพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและศึกษาภาษาดัชโดยครอบครัวจะมีทุนการศึกษาให้กับออแพร์ประมาณหรือมากกว่า EUR 230 ต่อปี
 5. น้องจะได้รับตั๋วเครื่องบินฟรีไป-กลับและมีวันหยุดพักร้อนโดยครอบครัวยังจ่ายเงินค่าตอบแทนให้เป็นเวลา 2 สัปดาห์ เมื่อน้องเข้าร่วมโครงการครบ 1 ปี
 6. ครอบครัวจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าวีซ่าและค่าประกันสุขภาพให้น้อง
 7. น้องจะได้รับประกาศนียบัตรเมื่อสำเร็จโครงการซึ่งสามารถต่อยอดชีวิตในอนาคตได้ต่อไป

head_r1_c14_f2คุณสมบัติของผู้สมัคร Aupair Netherland

 1. เยาวชนหญิงอายุ 18 – 25.5 ปี สําเร็จการศึกษาระดับปวส หรือปริญญาตรี
 2. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 3. บุคลิกดี มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง และไม่มีประวัติอาชญากรรม
 4. มีประสบการณ์เลี้ยงเด็ก อย่างน้อย 400 ชั่วโมง ยืนยันโดยใบผ่านงาน หรือประกาศณียบัตรในการดูแลเด็ก
 5. มีประสบการณ์ขับขี่รถยนต์ และมีใบขับขี่ (น้องที่มีใบขับขี่ จะได้เปรียบในการได้ host family

head_r1_c14_f2เอกสารประกอบการสมัคร Aupair Netherland

 1. สําเนาหนังสือเดินทาง 1 ฉบับ
 2. ใบรายงานผลการเรียน (Transcript) หรือสําเนาใบรับรองจบ1 ฉบับ ภาษาอังกฤษ
 3. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป ฉากหลังสีขาว เห็นใบหูทั้ง 2 ข้าง และเห็นใบหน้าชัดเจน
 4. ผลสอบภาษาอังกฤษ TOEIC 550 หรือติดต่อขอสอบที่ LSC
 5. ค่าสมัครสอบ 300 วัดระดับภาษา และจิตวิทยา (ในกรณีไม่มีคะแนนสอบที่ระบุตามด้านบน)
 6. ใบประกาศนียบัตร ยืนยัน ผ่านการ อบรม หรือมีประสบการณ์ ดูแลเด็กอย่างน้อย 400 ชั่วโมง

head_r1_c14_f2ขั้นตอนในการดําเนินการเข้าร่วมโครงการ Aupair Netherland

ขั้นตอนที่ 1: กรอกใบสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการ Au Pair พร้อมชําระค่าสมัครจิตวิทยาและภาษาอังกฤษ สอบ 300 บาท

ขั้นตอนที่ 2: ส่งเอกสารประกอบการสมัคร พร้อมทั้งชําระเงินค่าดําเนินการ 6,000 บาท รับฟรี! English Training Course สำหรับน้องๆ ที่ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์

ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสุขภาพ และตรวจประวัติอาชญากรรม พร้อมทั้งกรอกเอกสารการเป็น Aupair เพื่อการเข้าร่วมโครงการ

ขั้นตอนที่ 4: ทางองค์กรประสานงานจะทำการ คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ กับ ครอบครัวและจะมีการนัดสัมภาษณ์ ทางโทรศัพท์ ก่อนการตัดสินใจ เพื่อให้ทั้งผู้สมัครและครอบครัวได้ตัดสินใจเลือกที่เหมาะสมที่สุด และเตรียมเอกสาร เพื่อยื่นขอวีซ่าชำระเงินค่าโครงการครั้งที่ 1 จำนวน 16,000 บาท

ขั้นตอนที่ 5: Aupair ส่งเอกสารทั้งหมด เพื่อยื่นวีซ่า และชำระค่าโครงการส่วนที่เหลือ 18,000 บาท และค่าธรรมเนียมวีซ่า ประมาณ 4,000-8,000 บาท เพื่อดำเนินการยื่นวีซ่า

ขั้นตอนที่ 6: เข้ารับการปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง

aupair-netherland

head_r1_c14_f2สาระน่ารู้:

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของประเทศเนเธอร์แลนด์ ไฮไลท์การท่องเที่ยวของประเทศเนเธอร์แลนด์ที่ทุกคนควรทราบ ควรจะมีการศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวให้ละเอียดก่อนการเดินทางร่วมสัมผัสประสบการณ์การเดินทางที่แสนประทับใจ

ไปกับโครงการaupairอยู่ ฟรี เที่ยวได้ทั่วยุโรป

Amstel

อัมสเตอร์ดัม
เป็นเมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอัมสเทล (Amstel) เริ่มก่อตั้งประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 12 ปัจจุบันเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเนเธอร์แลนด์มีประชากรในเขตตัวเมืองประมาณ 742,000 คนแต่ถ้านับรวมประชากรในเขตเมืองโดยรอบทั้งหมดจะมีประมาณ 1.5 ล้านคน (ข้อมูลปี 2005) อัมสเตอร์ดัมเป็นเมืองศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของทวีปยุโรป โดยเฉพาะช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17 ซึ่งเป็นช่วงยุคทองของเนเธอร์แลนด์

ถึงแม้อัมสเตอร์ดัม จะเป็นเมืองหลวงของประเทศ แต่ศูนย์กลางของหน่วยงานรัฐบาลนั้นอยู่ที่เฮก

อัมสเตอร์ดัมชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกว่าเป็น “เวนิสทางเหนือของยุโรป” เมืองอัมสเตอร์ดัม ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีคลองมาก และมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการนั่งเรือหลังคากระจกล่องแม่น้ำการไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ต่างๆฯลฯ

 

Rotterdamร็อตเตอร์ดัม

ร็อตเตอร์ดัม (อังกฤษ: Rotterdam) เป็นเมืองท่าหลัก และเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมาส (Maas River) ร็อตเตอร์ดัมนับเป็นเมืองท่าใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอีราสมุส (Erasmus University Rotterdam) ซึ่งมีชื่อเสียงทางด้านเศรษฐศาสตร์ และสถาบันสถาปัตยกรรมแห่งเนเธอร์แลนด์ (Netherland Architecture institute – NAi)
ร็อตเตอร์ดัมมีลักษณะต่างจากเมืองอื่นๆ ในเนเธอร์แลนด์คือ เป็นเมืองที่มีสถาปัตยกรรมยุคใหม่ในปีค.ศ. 2007 ได้รับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็น “เมืองแห่งสถาปัตยกรรม”

 

hag

กรุงเฮก

กรุงเฮกคือชื่อที่เรียกในภาษไทยเป็นเมืองใหญ่อันดับ 3 ของประเทศเนเธอแลนด์ รองจาก Amsterdam และ Rotterdam ความสำคัญของกรุงเฮก นอกจากจะเป็นที่ตั้งของรัฐสภาแล้ว กรุงเฮกยังเป็นสถานที่ตั้งของศาลโลกอีกด้วย สถานทูตของเกือบทุกประเทศก็ตั้งอยู่ที่นี่รวมถึงสถานทูตของปรเทศไทย
สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆ: Binnenhof, Mauritshuis, Madurodam, Gevangenpoort, Gemeente Museum, Museon, Vredespaleis, PaleisNoordeinde

การเดินทาง: การเดินทางมาที่กรุงเฮกทำได้ง่ายมาก หากไม่มีรถของตัวเอง วิธีที่สะดวกที่สุดคือการเดินทางโดยรถไฟ เครือข่ายรถไฟของประเทศเนเธอแลนด์จะเชื่อมโยงกันไปทั่วปรเทศ เมืองใหญ่รวมถึงกรุงเฮกจะมีรถไฟบริการตลอด 24 ชั่วโมง ส่วนกานเดินทางภายในกรุงเฮกจะมีทั้งรถราง (tram) และรถเมล์คอยบริการ

ช๊อปปิ้ง: ที่นี่ถือว่าเป็นเมืองช๊อปปิ้งเมืองสำคัญของประเทศก็ว่าได้ ด้วยความที่กรุงเฮกเป็นเมืองที่มีชาวต่างชาติอยู่อย่างหนาแน่น ความแตกต่างของสินค้าจึงมีมาก

 

Delftเดลฟท์

เดลฟท์ (อังกฤษ: Delft) เป็นเมืองในฮอลแลนด์ใต้ (Zuid-Holland) ในประเทศเนเธอร์แลนด์ ที่ตั้งอยู่ระหว่างร็อตเตอร์ดัมและเฮกเดลฟท์ มีชื่อเสียงเช่นเดียวกับเมืองดัตช์อื่นๆ ที่เป็นเมืองที่มีศูนย์กลางเป็นคลอง และเป็นเมืองของโยฮันส์เวร์เมร์, เครื่องกระเบื้องเดลฟท์ (Delftware), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งเดลฟท์และความเกี่ยวดองกับราชวงศ์ออเรนจ์-นาซอ

 

Kerkenhof

Kerkenhof Garden

สวนแห่งนี้ตั้งอยู่ที่เมือง Lisse ประเทศ Netherlands มีพื้นที่ทั้งหมด 32 hectares ในอดีตสวนแห่งนี้เป็นเพียงแค่สวนพืชผักสมุนไพร แต่ต่อมามีชื่อเสียงจากงานการจัดแสดงดอกทิวลิป ซึ่งเป็นงานจัดแสดงที่เกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มผู้ค้าหัวพันธุ์ทิวลิปของเนเธอร์แลนด์

ทิวลิปไม่ได้เป็นพืชท้องถิ่นดั้งเดิมของเนเธอร์แลนด์ ทิวลิปถูกค้นพบเป็นครั้งแรกและบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ที่ประเทศตุรกี และภูมิภาคใกล้เคียง

ในปีคศ 1593 CarolusClusius นักพฤกษศาสตร์ผู้มีชื่อเสียงแห่ง Leiden’s HortusBotanicus ได้นำทิวลิปเข้ามาทดลองปลูกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ประเทศเนเธอร์แลนด์

ประเทศเนเธอแลนด์ผลิตหัวทิวลิปได้ในแต่ละปีประมาณ 3,000 ล้านหัวส่งออกขายต่างประเทศประมาณ 2,000 ล้านหัวต่อปีที่เหลือปลูกให้ออกดอกจัดแสดงภายในประเทศ

สวน Kerkenhof Garden เป็นอีกหนึ่งสวนสวยในฝันที่นักท่องเที่ยวหลายคนปรารถนาที่จะมาเยือน เพราะถ้าพูดถึงดอกทิวลิป คนทั่วไปก็จะต้องนึกถึงประเทศเนเธอร์แลนด์ และสวนเคอเคนฮอฟที่สวยงามสะพรั่งไปด้วยดอกทิวลิปแห่งนี้ ในฤดูใบไม้ผลิของทุกปี ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม สวนเคอเคนฮอฟ จะเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมดอกทิวลิป และดอกไม้แสนสวยนานาพรรณ บริเวณทางเข้ามีสาวน้อยตัวใหญ่ชาวดัชต์ในชุดประจำชาติคอยต้อนรับ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสวน และจำหน่ายแผนที่ให้แก่นักท่องเที่ยวที่ต้องการ ภายในสวน เต็มไปด้วยดอกไม้หลากสีสรรและพรรณไม้น้อยใหญ่ ที่ผลิดอกออกใบต้อนรับฤดูใบไม้ผลิ ลำธารและสระน้ำน้อยใหญ่ลัดเลาะจัดวางในสวนสวยอย่างลงตัว การเลือกสีสรรพรรณดอกไม้ปลูกลงแปลงได้อย่างงดงาม ทุกสีสรรสามารถสะกดให้ตะลึงเพลิดเพลินได้อย่างอิ่มเอม

สวนเคอเคนฮอฟ เป็นสถานที่จัดแสดงดอกทิวลิปที่สำคัญมากแห่งหนึ่ง ปัจจุบันนอกจากดอกทิวลิปแล้วเนเธอแลนด์ยังผลิตหัวของต้นแดฟฟอร์ดิลไฮยาซินท์ และพรรณไม้หัวดอกสวยงามต่างๆ อีกมากมายหลายชนิด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  Hotline : 080-936-9898 / 082-989-1599
Line@: @LSCinter , E-mail : counsellor@lsc.co.th

สนใจร่วมโครงการ Study and work Canada คลิกเลยค่ะ

— โครงการ Study & Work Experiences อื่น ๆ (คลิกดูรายละเอียดได้เลยนะคะ) —

Work & Travel USA
 
หลากหลายโรงเรียน ในต่างประเทศ มากกว่า 10000 ที่ทั่วโลก ปรึกษาทีมงาน LSC free! เพื่อรับข้อมูลที่เหมาะสมกับแผนของน้องๆ Line: @LSCinter/Tel: 080.936.9898
Subscribe!