Like us On

# INSTAGRAM

Program Internship UK รับเฉพาะ นักศึกษาการโรงแรม หรือผู้ที่จบสายงานการโรงแรม ครัว งานบริการ มาไม่เกิน 1 ปี ที่สามารถพูดภาษาจีนได้ระดับ advance ในขณะฝึกงาน จะได้รับค่าจ้างตามที่รัฐบาลสหราชอาณาจักร กำหนด


URGENT! โครงการนี้ ไม่รับ ผู้เข้าร่วมโครงการสัญชาติไทยชั่วคราว LSC แนะนำ Internship Australia 

หากอยู่ในสถานะภาพนักศึกษา แนะนำ Internship Germany

Tips: การได้ Host Placement ( สถานที่ฝึกงาน) ที่ดีและเร็วนั้น
1. ปัจจัยสำคัญที่สุดคือ คุณสมบัติ ด้านวิชาชีพที่เราสมัคร , ระดับภาษาอังกฤษ, และ ทัศนคติของผู้เข้าร่วม
2. ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ส่ง Resume มาที่ internship@lsc.co.th เพื่อความรวดเร็ว ในการให้ข้อมูลและพิจารณา คุณสมบัติ

3. ควรสมัครล่วงหน้า ก่อนวันที่ต้องการฝึกงานแบบได้รับค่าจ้าง อย่างน้อย 4.5 เดือนค่ะ 
4. ค่าโครงการและเอกสารในการสมัครและยื่นวีซ่า จะต้องยื่นให้ LSC เร็วที่สุด ตามกำหนด เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการได้วีซ่า
5. ผู้สมัครจะต้องมีความยืดหยุ่นสูง ในการได้สถานที่ฝึกงาน เพราะผู้สมัครจะได้รับค่าจ้างในขณะปฎิบัติงาน การได้ที่ฝึกงานแบบใดนั้น เป็นไปตามคุณสมบัติ ของผู้สมัคร เกี่ยวเนื่องด้วย ประสบการณ์ในวงการโรงแรมที่ผ่านมาเป็นหลัก รวมถึง ประกาศนียบัตรทางวิชาชีพนี้ และ ภาษาที่สาม การที่ผู้สมัครสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีมาก ไม่ถือเป็นข้อได้เปรียบในการได้สถานที่ฝึกงาน
Internship / Training in UK by LSCinterstudy
โครงการฝึกงานด้านการโรงแรม ประเทศอังกฤษ

flat_ukโครงการ Internship/Training in UK หรือโครงการฝึกงานด้านการโรงแรม ผ่านวีซ่าการทำงานและฝึกงาน โดยเปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่ต้องการทำงานและฝึกงานในธุรกิจดังกล่าว รับ สมัครทั้งนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่และสำเร็จการศึกษาแล้ว ในสาขาทางด้านการโรงแรมและการครัว ( ไม่เกิน 1ปี) สาขาอื่นๆ (ไม่เกิน 2 ปี) โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์จริงๆ จากการฝึกฝนการทำงาน พร้อมทั้งเรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมผ่านการฝึกงาน โดยกฎหมายในประเทศอังกฤษ อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นระยะเวลากว่า 6-18 เดือน ในด้านของการฝึกงาน จะมีหน่วยงานทำการคัดสรรโรงแรมที่มีมาตรฐานตามที่กำหนดไว้  ลักษณะการทำงาน จะเป็นงานในด้านธุรกิจการโรงแรมและการครัว โดยจะมีบุคลากรและผู้มีประสบการณ์เป็นผู้ให้ความรู้ตลอดจนการดูแลผู้เข้า ร่วมโครงการ

Click เพื่อดูสาขาที่ท่านสามารถไปฝึกงานได้

head_r1_c14_f2คุณสมบัติผู้สมัครโครงการ Internship UK / Training in UK

 1. อายุตั้งแต่ 18 – 34 ปีขึ้นไป
 2. กำลังศึกษาหรือสำเร็จ สาขาการโรงแรม ต้องสำเร็จการศึกษามาไม่เกิน 1 ปี
 3. มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษดี เทียบเท่า IELTS 5.5
 4. มีความเข้าใจโครงการเป็นอย่างดี มีความพร้อมที่จะปรับตัวเพื่อเรียนรู้วิถีการดำเนินชีวิตและการทำงานร่วมกับ ชาวต่างชาติ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ด้วยตัวเอง
 5. มีความพร้อมในการเปิดโลก และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้อย่างดี

remark:

(a) Is a current student studying a degree course in a related subject to the desired internship. The student must be able to provide an enrollment letter from the University confirming the university supports the internship.
(b) be a recent degree graduate, of no more than one year when applying for their visa.
(c) depending on the type of internship, we can accept applicants who have completed their most recent degree in the last 5 years.

head_r1_c14_f2สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับจากโครงการ Internship UK / Training in UK

เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับโลกของการทำงาน ด้วยการเพิ่มประสบการณ์การทำงาน และเรียนรู้วิธีการทำงานโดยได้รับการฝึกงานกับองค์กร ที่จดทะเบียนถูกต้อตามกฎหมายของสหราชอาณาจักร ผู้เข้าร่วมไม่สามารถระบุเมือง หรือเจาะจงสถานที่ฝึกงานได้ การรับผู้เข้าร่วมโครงการ เข้ามาฝึกงานแบบได้รับค่าจ้างนั้น เป็นความพึงพอใจขององค์กรที่เป็นอาสาสมัครเท่านั้น

ผู้เข้าร่วมโครงการ จะได้รับค่าจ้างในการฝึกงานเป็นอัตราต่อชั่วโมง โดยเฉลี่ย 5.95 ปอนด์/ชั่วโมง หรือตามกฎหมายว่าจ้างงานขั้นต่ำของสหราชอาณาจักร

ตัวอย่างของรายได้ที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับในการเข้าร่วมโครงการ
Internship UK / Training in UK

 • รายได้โดยประมาณ ของจำนวนการเข้าร่วมโครงการ 6 เดือน ดังนี้ 
  ค่าจ้างขั้นต้น £  6.08/hr. x 40hrs/week x 24 weeks = £ 5,837 หรือประมาณ 300,000 บาท
  นักศึกษาด้านการโรงแรมทุกมหาวิทยาลัยสามารถเข้าร่วมโครงการ ในระยะเวลา 6  เดือนได้ และนักศึกษาจะได้สถานที่ฝึกงานพร้อมได้รับค่าจ้าง ในประเทศอังกฤษ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อประวัติการทำงานต่อนักศึกษาเอง
 • รายได้โดยประมาณของจำนวนการเข้าร่วมงาน 12 เดือนดังนี้
  ค่าจ้างขั้นต้น £ 6.08/hr. x 40hrs/week x 52 weeks = £ 12,647 หรือประมาณ  700,000 บาท

ประวัติการทำงานที่ดี
เมื่อผู้เข้าร่วมโครงการมีโอกาสไปฝึกฝนพัฒนาตนเอง อย่างจริงจัง ในองค์กรที่ได้มาตรฐาน ซึ่งเป็นการยากที่จะหาโอกาสที่ดีเช่นนี้ ซึ่งโครงการที่ LSC ได้จัดขึ้น มีประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างมาก ในระยะยาวของสายอาชีพของท่าน หากผู้เข้าร่วมโครงการ ต้องการฝึกงานแบบได้รับค่าจ้างในประเทศอังกฤษ โดยที่จัดการด้วยตนเอง เป็นการยาก และอาจจะไม่มีองค์กรใดรับท่านเข้าร่วม LSC   จึงต้องการให้เยาวชนที่มีความสามารถทั้งทางด้านภาษาอังกฤษ และสาขาที่ตนเองจบมา ได้มีโอกาสก้าวเข้าสู่โลกของการทำงานในระบบ และระดับนานาชาติ เพราะฉะนั้น LSC จะคัดกรองผู้ที่สนใจ ที่มีความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษ ความสามารถในด้านที่จบมารวมถึง ระดับวุฒิภาวะของแต่ละท่านด้วย

head_r1_c14_f2ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ Internship UK / Training in UK

 1. สมัครเข้าร่วมโครงการ Internship UK / Training in UK ด้วยตนเอง โดยส่ง resume และสำเนาหน้า passport  มายัง internship@lsc.co.th พร้อมชำระค่าสมัคร 300 บาท
 2. ท่านจะต้องถูกสัมภาษณ์วัดระดับภาษาอังกฤษ 2 ครั้ง ว่าเพียงพอที่จะดำเนินการต่อหรือไม่  หากผ่าน ดำเนินขั้นตอน เข้าสู่กระบวนการได้
 3. หลังจากผู้สมัคร ชำระค่าโครงการส่วนแรกส่วนที่เหลือ เพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการและจัดหาสถานที่ฝึกงาน LSC จะจัดหาที่ฝึกงานให้          เมื่อท่านชำระค่าโครงการส่วนแรกเท่านั้น
 4. สัมภาษณ์กับ Host Hotel ( Employer) หรือ ตัวแทนนายจ้างที่ได้รับอนุญาตจาก Host Hotel เพื่อทำการสัมภาษณ์
 5. เมื่อผ่านการสัมภาษณ์ ท่านจะต้องจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นวีซ่าตามที่ LSC กำหนด อย่างรวดเร็วที่สุด
 6. ชำระค่าเข้าร่วมโครงการส่วนที่เหลือและค่าธรรมเนียมประกันการเดินทาง ภายใน 3 วัน หลังจาก Host Hotel รับเข้าฝึกงานแบบได้รับค่าจ้าง
 7. ผู้เข้าร่วมดำเนินการยื่นวีซ่า โดยเจ้าหน้าที่ LSC อำนวยตวามสะดวก
 8. LSC ทำการปฐมนิเทศ จัดหาตั๋วเครื่องบิน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 9. ผู้เข้าร่วม เดินทางสู่ สหราชอาณาจักร โดยสวัสดิภาพ
 10. ผู้เข้าร่วม เดินทางยังโรงแรมเพื่อฝึกงานแบบได้รับค่าจ้าง ตามกำหนดการ

*** ขั้นตอน และเงื่อนไข เป็นไปตามเอกสารข้อตกลงตามที่เจ้าหน้าจัดส่งให้ทาง e-mail โปรดอ่านก่อนส่งใบสมัครมายังเรา

*** โครงการ Internship UK จัดทำเพื่อ นักศึกษา หรือ นิสิตที่จบสาขา การโรงแรม หรือเทียบเท่า จบการศึกษามาแล้วไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่จบ เท่านั้น โครงการนี้ มิได้เป็นการจัดหาแรงงานเพื่ออุตสาหกรรมบริการประเทศอังกฤษ แต่เป็นโครงการแลกเปลี่ยน เพื่อพัฒนาศักยภาพ นิสิตโรงแรมของไทย ให้ได้มีโอกาส เปิดโลก และทำงานร่วมกับชาวต่างชาติ

*** เราจะรับเฉพาะ นักศึกษา และนิสิตที่มีวุฒิภาวะ ความพร้อมที่สมบูรณ์เท่านั้น รวมถึงผู้ปกครองนักเรียนจะต้องรับรู้ รายละเอียดโครงการด้วย

Student Talks

Internship UK

Im very very well ka. Nice workplace Great people! Warm welcome makmak ka. Just a little bit annoying about weather a ka. Please left my contact info to a student who will come here naka, I can give a hand if he has any problem.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 080-936-9898 / 082-989-1599

— โครงการ Study & Work Experiences อื่น ๆ (คลิกดูรายละเอียดได้เลยนะคะ) —

Work & Travel USA
 
หลากหลายโรงเรียน ในต่างประเทศ มากกว่า 10000 ที่ทั่วโลก ปรึกษาทีมงาน LSC free! เพื่อรับข้อมูลที่เหมาะสมกับแผนของน้องๆ Line: @LSCinter/Tel: 080.936.9898
Subscribe!