Like us On

# INSTAGRAM

Internship USA

Urgent Require! งานครัว สำหรับน้องๆ ที่จบ Chef หรือการครัว !
Hyatt Regency Indian Wells Resort& Spa, California is seeking to fill Culinary position.
Wage: $10.50/ hour
Working Hour: 32 hours/week
Accommodation: Participants are responsible for securing their own housing in Indian Wells,
California Start: July , Duration: 12 months

โครงการ Internship USA

america_flat
Internship USA

โครงการฝึกงาน ในประเทศอเมริกาเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษา และบุคลคลทั่วไปได้ฝึกงานในสาขาที่จบมาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้ระบบงานภายใต้สถานการณ์จริง ซึ่งประสบการณ์ที่ได้รับสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตการทำงานหรือศึกษาต่อ โดยมีระยะเวลาเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ 3, 6 ,12 และ 18  เดือน และอยู่ท่องเที่ยวต่อได้อีก 30 วันหลังจากจบโครงการ โดยผู้เข้าร่วมโครงการ ทุกคนจะถือวีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยน (J-1 Cultural Exchange) สามารถสมัครสอบและเข้าร่วมโครงการได้ตลอดทั้งปี

head_r1_c14_f2คุณสมบัติผู้สมัคร

1.ไม่จำกัดอายุ
2.กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี / โท หรือ จบการศึกษามาแล้วไม่เกิน 1 ปีในสาขาวิชาที่ต้องการฝึกงาน  ( สำหรับ Internship)
3. จบการศึกษาแล้ว และมีประสบการณ์การทำงานในสาขาที่ต้องการฝึก 1 ปี หรือประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 5 ปี ในกรณีที่ต้องการฝึกต่างสาขากับที่เรียนมา   (สำหรับ Career Training)
4.มีทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษดี
5.มีความรับผิดชอบสูง สามารถดูแลตัวเองและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี รวมทั้งการปรับตัวได้ในสถานการณ์ต่างๆ

head_r1_c14_f2ขั้นตอนและการดำเนินการ

  • เมื่อผ่านการสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษและสอบสัมภาษณ์แล้วผู้สมัคร สามารถเลือกงานที่ต้องการผ่านทางเว็บไซต์ ส่งเอกสารในการสมัครทั้งหมดพร้อมชำระค่า Application Fee 250 เหรียญ
  • สัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ กับทางองค์กร และ สัมภาษณ์งานกับนายจ้างหรือตัวแทน
  • หลังจากการตอบรับ ผู้สมัครต้องเซ็นสัญญาพร้อมทั้งชำระค่าเข้าร่วมโครงการที่เหลือเต็มจำนวนภายใน 10 วัน ในกรณีที่มีการปฏิเสธจากนายจ้างผู้สมัครสามารถเลือกงานใหม่ได้ โดยไม่ต้องชำระเงินเพิ่ม
  • รอเอกสารสิทธิ์ DS 2019 เพื่อยื่นวีซ่าพร้อมจองตั๋วเครื่องบินและปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง

head_r1_c14_f2เอกสารที่ต้องใช้ในการดำเนินการ

  • ใบรับรองสถานภาพนักศึกษาหรือใบรับรองการจบ และใบแสดงผลการเรียน
  • จดหมายแนะนำตัวและประวัติการทำงาน ( CV ) ส่งเป็นไฟล์ Microsoft word
  • จดหมายรับรองการผ่านงาน 2 ฉบับ พร้อมจดหมายขอสมัครงาน ( ภาษาอังกฤษ )

head_r1_c14_f2เอกสารในการยื่นวีซ่า

1. แบบฟอร์มการยื่นวีซ่า
2. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง
3. รูปถ่ายสีหรือขาวดำขนาด 2×2 นิ้ว จำนวน 2 รูป พื้นหลังเป็นสีขาว และเห็นใบหูทั้ง 2 ข้าง (ไม่รับรูปถ่ายด่วน)
4. หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา ตัวจริงพร้อมสำเนา
5. ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ตัวจริงพร้อมสำเนา
6. หนังสือรับรองการทำงานของผู้ที่ออกค่าใช้จ่าย กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัวให้ยื่นใบทะเบียนการค้าหรือ หนังสือจดทะเบียนรับรองบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน ประทับตราบริษัทพร้อมเซ็นต์ชื่อ
7. หนังสือรับรองสถานภาพทางการเงินตัวจริง พร้อมสำเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน โดยมีตราประทับของทางธนาคารรับรองทุกหน้า หรือ Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ในวันสัมภาษณ์แนะนำให้ยื่นสมุดบัญชีตัวจริง
8. สำเนาทะเบียนบ้าน
9. ใบเสร็จค่าธรรมเนียมวีซ่าพร้อมใบนัดสัมภาษณ์

**โครงการ Internship in USA  เป็นโครงการแลกเปลี่ยนระดับอุดมศึกษา ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาลอเมริกา มิได้เป็นโครงการจัดหางานแต่อย่างใด

โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 080-936-9898 / 082-989-1599 คลิกที่นี่

— โครงการ Study & Work Experiences อื่น ๆ (คลิกดูรายละเอียดได้เลยนะคะ) —

Work & Travel USA
 
หลากหลายโรงเรียน ในต่างประเทศ มากกว่า 10000 ที่ทั่วโลก ปรึกษาทีมงาน  LSC free! เพื่อรับข้อมูลที่เหมาะสมกับแผนของน้องๆ Line: @LSCinter/Tel: 080.936.9898
Subscribe!