Like us On

# INSTAGRAM

news-toeicTOEIC   เป็นแบบทดสอบมาตรฐานเช่นเดียวกับแบบทดสอบอื่น ๆ ที่ Educational Testing Service ( ETS ) จัดทำขึ้น เช่น TOEFL, GRE, GMAT, SAT ในประเทศไทยหน่วยงานต่าง ๆ ได้นำ TOEIC ไปใช้ในลักษณะต่าง ๆ กัน บางแห่งใช้เพื่อคัดเลือกพนักงานเข้าทำงาน หรือวัดระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษเเพื่อคัดเลือกพนักงาน เป็นต้น โดย ผลคะแนน TOEIC สามารถนำไปใช้ได้ทั่วโลก และยังสามารถนำไป ใช้ได้ทั่วทั้งหน่วยงานการศึกษา หน่วยงานบิน โรงแรม บริษัทข้ามชาติ การเงิน การธนาคาร

ลักษณะของการสอบ TOEIC

ทักษะความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษมี 2 ประเภทคือ
1.) Active Skills คือ ทักษะความสามารถในพูดและการเขียน
2.) Passive Skills คือ ทักษะความสามารถทางด้านการฟังและการอ่าน

ซึ่ง TOEIC เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดความสามารถทางด้าน Passive Skills จึงมีอยู่ 2 ส่วน คือ แบบทดสอบการฟังและการอ่าน โดยแบบทดสอบ TOEIC เป็นแบบเลือกตอบ ( Multiple Choice) จำนวน 200 ข้อ ใช้เวลาสอบ 2 ชั่วโมงเต็ม

ส่วนที่ 1 Listening Comprehension (45 นาที)
ในส่วนแรกเป็นแบบทดสอบการฟัง เป็นแบบเลือกตอบ 100 ข้อ ใช้เวลาสอบ 45 นาที โดยผู้สอบจะได้ยินคำถามแต่ละข้อเพียงครั้งเดียว แบบทดสอบการฟังแบ่งออกเป็น 4 ส่วนย่อย คือ

   • Part ที่ 1 รูปภาพ ( Picture Items) ผู้สอบจะเห็นรูปในแบบทดสอบและจะได้ยินประโยคสั้น ๆ 4 ประโยคซึ่งไม่ได้เขียนอยู่ในแบบทดสอบ ผู้สอบจะต้องดูรูปและเลือกประโยคที่ถูกต้องตรงกับรูปนั้น ๆ
   • Part ที่ 2 คำถาม( Question-Response) ในส่วนนี้ผู้สอบจะได้ฟังคำถามและคำตอบ 3 คำตอบซึ่งไม่ได้เขียนอยู่ในแบบทดสอบผู้สอบ จะต้องฟังและเลือกคำตอบที่ถูกต้อง
   • Part ที่ 3 บทสนทนา ( Short Conversations) ผู้สอบจะได้ยินบทสนทนาสั้น ๆ ระหว่าง 2 คน ซึ่งไม่ได้เขียนอยู่ในแบบทดสอบ ในแบบทดสอบจะมีคำถามเกี่ยวกับบทสนทนานั้น ๆ แล้วมีคำตอบ 4 คำตอบเขียนอยู่ ผู้สอบจะต้องเลือกคำตอบที่ถูกต้องตรงกับคำถามนั้น ๆ
   • Part ที่ 4 บทพูด ( Short Talks) ผู้สอบจะได้ยินบทพูดลักษณะ เช่นคำประกาศต่าง ๆ ซึ่งไม่ได้เขียนอยู่ในแบบทดสอบ จะมีคำถาม 2-4 คำถามเกี่ยวกับบทพูดนั้นพร้อมคำตอบ 4 คำตอบในแต่ละข้อ ผู้สอบจะต้องเลือกคำตอบที่ถูกต้องกับคำถามนั้น ๆ

ส่วนที่ 2 Reading Comprehension (75 นาที)
เป็นการทดสอบเพื่อวัดความสามารถทางด้านการอ่าน 100 ข้อ ใช้เวลาสอบ 75 นาที แบ่งออกเป็น 3 ส่วนย่อย

   • Part ที่ 5 ประโยคที่ไม่สมบูรณ์ ( Incomplete Sentences) ผู้สอบจะได้อ่านประโยคที่ไม่สมบูรณ์ซึ่งมีข้อให้เลือก 4 ข้อ ผู้สอบจะเลือกคำหรือวลีที่ถูกต้องเพื่อเติมประโยคนั้น ให้สมบูรณ์ถูกต้อง
   • Part ที่ 6 เลือกคำผิด ( Error Identification) จะมีประโยคที่มีวลีหรือคำ 4 คำขีดเส้นใต้กำกับด้วยตัวอักษร a) b) c) d) ผู้สอบจะต้องเลือกคำหรือวลีที่ผิดหรือจำเป็นต้องแก้ไขให้ถูกต้อง ในส่วนนี้จะทดสอบเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กันไป เช่น Verb, Subject Verb Agreement, Noun, Pronoun, Adverb
   • Part ที่ 7 ข้อความ ( Reading Passages) จะมีข้อความหลายชนิดให้อ่าน เช่น คำประกาศ คำโฆษณา หนังสือ จดหมาย หรือตารางเวลา แล้วมีคำถามที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ 2-4 คำถาม

การสมัครสอบ TOEIC

สามารถติดต่อขอสอบ TOEIC ได้ทุกวันจันทร์ – เสาร์ตลอดทั้งปี เว้นเฉพาะวันอาทิตย์กับวันนักขัตฤกษ์เท่านั้น โดยเปิดสอบที่ทำการของศูนย์ฯที่กรุงเทพฯ กับเชียงใหม่วันละสองรอบ เวลา 9:00 น. และ 13:00 น. เป็นประจำ

ผู้ที่ต้องการสอบสามารถ โทรศัพท์สำรองที่นั่งสอบได้ที่ 0-2260-7061, 0-2260-7061, 0-2260 7189 ระหว่างวันจันทร์ – เสาร์ ระหว่างเวลา 08:00 – 16:30 โดยการจองจะต้องแจ้ง ชื่อและนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ รวมถึงเบอร์บัตรประชาชน และวันเดือนปีเกิด

ในวันลงทะเบียนสอบให้ผู้สอบนำหลักฐานดังต่อไปนี้มาแสดง

บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือ Passport
* ค่าสอบ (หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้สอบยื่นหลักฐานไม่สมบูรณ์ถือว่าสละสิทธิ์สอบ)
ค่าสอบสำหรับบุคคลทั่วไป 1,200 บาท
* หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่ขาดสอบ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มอีก 500 บาทในการสอบครั้งต่อไป
ค่าใบประกาศนียบัตร 300 บาท(ในกรณีที่ผู้สอบต้องการใบประกาศนียบัตร)
* หมายเหตุ: ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ผลการสอบ TOEIC

ผลการสอบที่เรียกว่า TOEIC Score Report ซึ่งจะระบุชื่อผู้สอบ , วันที่สอบ , รหัสประจำตัว , วันเดือนปีเกิด , คะแนน Listening, คะแนน Reading และคะแนนรวม หรือ Total Score ข้อสอบมีทั้งหมด 200 ข้อ เป็น Listening 100 ข้อ , Reading 100 ข้อ คะแนนรวม 990 คะแนน คะแนน TOEIC เริ่มจาก 10 คะแนนถึง 990 คะแนน โดยแบ่งคะแนนการฟังเป็น 5-495 คะแนน และการอ่าน 5-495 คะแนน ส่วนด้านหลังของ TOEIC Score Report จะมีคำอธิบายคะแนนที่สอบได้ ซึ่งจะชี้ให้ผู้สอบเข้าใจว่า เมื่อฟังหรืออ่านภาษาอังกฤษแล้ว จะเข้าใจอะไรได้บ้าง ซึ่งเป็นประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาภาษา ได้เป็นอย่างดี

การรับผลสอบ

สามารถรับได้หลังจากสอบแล้ว 1 วันทำการ สำหรับเชียงใหม่ และจังหวัดอื่นสามารถรับได้ 3 วันทำการ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 16.30 น. โดยสามรถเลือกรับผลสอบได้หลายช่องทาง ซึ่งผู้สอบจะต้องนำหลักฐานดังต่อไปนี้มารับผลสอบ

  • สามารถมารับเอง โดยผู้ที่มารับเอง จะต้องนำใบสอบ และบัตรประชาชนตัวจริง มาในวันรับผล
  • กรณีที่ให้ผู้อื่นมารับแทน จะต้องนำใบสอบ , บัตรประชาชนตัวจริงของผู้สอบ และบัตรประชาชนตัวจริงของผู้มารับแทน
  • รับผลโดยการส่ง EMS หากผู้สอบมีความประสงค์จะรับผลทาง EMS จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่พร้อม เสียค่าดำเนินการ 100 บาท

ศูนย์สอบTOEIC ประเทศไทย

1) Center for Professional Assessment (Thailand) (Head Office)
ห้อง 1900 อาคาร BB ( ชั้น 19) เลขที่ 54 ถ. อโศก-สุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร (02) 260 7061,(02) 260 7061 , (02) 260 7189, (02) 260 7189 , (02) 259 8840, (02) 259 8840
Email : toeic@email.ksc.net Website: http://www.toeic.co.th

อาคาร BB Building อยู่แถวอโศก ลง BTS สถานีอโศก หรือ MRT สถานีเพชรบุรี หรือสุขุมวิท ใกล้ๆกับ มศว. ประสานมิตรเลย ฝั่งเดียวกัน จุดสังเกตก็คือ อาคาร BB Building จะอยู่ข้างๆ ตึก GMM Grammy

2) Center for Professional Assessment( Thailand )(Northern Region)
Nawarat Building , 3rd Fl. 4/6 Kaew Nawarat Rd. , Chiangmai 50000
Tel. (053) 248-208 , (053) 248-208 , 306-600

** ควรไปถึงก่อนสอบอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงก่อนสอบนะค่ะ และเตรียมบัตรประชาชนตัวจริง หรือพาสปอร์ตตัวจริง พร้อมเงินค่าสมัคร 1,200 บาทไปในวันสอบด้วยนะค่ะ สำหรับผู้ที่ขาดสอบ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มอีก 500 บาทในการสอบครั้งต่อไป **

ข้อมูลอ้างอิง ETS , www.toeic.co.th และ http://www.cpathailand.co.th

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม …. คลิก หรือจะลงทะเบียนคอสที่สนใจ… คลิก
ทีมงาน LSC ทุึกคนพร้อมให้คำปรึกษานะคะ

หลากหลายโรงเรียน ในต่างประเทศ มากกว่า 10000 ที่ทั่วโลก ปรึกษาทีมงาน  LSC free! เพื่อรับข้อมูลที่เหมาะสมกับแผนของน้องๆ Line: @LSCinter/Tel: 080.936.9898
Subscribe!