Like us On

# INSTAGRAM

เรียนต่อต่างประเทศ กับ LSC ดีกว่าเพราะ ?

1. ทีมงานที่แนะแนวการเรียนต่อต่างประเทศ มีประสบการณ์ใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศจริง
2. ทีมงานมีความรู้และเข้าใจในแต่ละประเทศ
3. ไม่มีค่าแนะแนวและบริการเรียนต่อต่างประเทศ
4. นักเรียนที่สนใจเรียนต่อต่างประเทศจ่ายค่าเรียนตามใบเรียกเก็บเงินส่งตรงมาจากสถานศึกษา
5. มีทุนสมทบค่าเรียนต่อต่างประเทศ
6. เป็นสถาบันตัวแทนสถานศึกษาในต่างประเทศโดยตรง
7. สมัครเรียนผ่าน LSC ได้รับสิ่งสัมนาคุณพิเศษ ( LSC Special Offer)
8. มีเจ้าหน้าที่ประสานงานในประเทศ ออสเตรเลีย อังกฤษ แคนาดา นิวซีแลนด์ อเมริกา
9. บริการปฐมนิเทศก่อนออกเดินทางฉบับเข้มข้น
10. แนะนำข้อมูลสถานศึกษาที่ถูกรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการของในประเทศนั้นๆ และ ให้ข้อมูลนักเรียนตามความเป็นจริง

เรียนต่อต่างประเทศ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม …. คลิก หรือจะลงทะเบียนคอสที่สนใจ… คลิก
ทีมงาน LSC ทุึกคนพร้อมให้คำปรึกษานะคะ

เรียนต่อต่างประเทศ | เรียนภาษาที่ต่างประเทศ | ซัมเมอร์ต่างประเทศ | ฝึกงานต่างประเทศ

.

หลากหลายโรงเรียน ในต่างประเทศ มากกว่า 10000 ที่ทั่วโลก ปรึกษาทีมงาน  LSC free! เพื่อรับข้อมูลที่เหมาะสมกับแผนของน้องๆ Line: @LSCinter/Tel: 080.936.9898
Subscribe!