Like us On

# INSTAGRAM

Diploma Plus Work Canada-Hospitality Management
(39 weeks instruction+36 weeks paid work)

 

Diploma-Plus-Work-Canada

LSC เสนอ program Hospitality Management  ในประเทศแคนาดา

การเรียนด้านงานบริการ กับหลักสูตร เรียน 17 วิชา เป็นระยะเวลาเพียง 39 สัปดาห์ หรือประมาณ10 เดือน และสามารถทำงานแบบได้รับค่าจ้าง 36 สัปดาห์ หรือประมาณ 9 เดือน ในสายงานธุรกิจบริการที่กว้างที่สุด เช่น โรงแรม ร้านอาหาร country clubs แหล่งท่องเที่ยว และการบริการด้านอาหาร ( catering firms)

การเรียน

ไม่เฉพาะนักเรียนจะได้นั่งฟังบรรยายจากอาจารย์เท่านั้น นักเรียนจะต้องเข้ารับการอบรม และการฝึกปฎิบัติจริงตามหลักสูตรด้วย รวมไปถึง การทำงานเป็นกลุ่มๆ ตามมารตฐานการศึกษาระบบสากล อีกทั้ง ยังสะดวกสบายในการเรียนโดยใช้ computer ได้

การทำงาน

หลังจากเรียนจบ หลักสูตร 17  แล้ว นักเรียน จะต้องทำงานในสายธุริกิจบริการที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น การทำงานในช่วง 9 เดือนนี้ เสมือนักเรียนจะต้องดึงความรู้ในภาคทฤษฎีนำมาใช้ในการประกอบอาชีพจริง นักเรียนจะได้รับ ผลตอบกลับจากการทำงาน นอกจากค่าจ้างแล้ว ยังเป็นโอกาสในการทำงาน ต่อยอดกับโรงแรมนั้นๆหลังจากจบหลักสูตรด้วย

ตำแหน่งที่จะได้รับ
Employment Opportunities

 • Conference or Casino Supervisor
 • Bed and Breakfast Host
 • Resort Manager
 • Food & Beverage Manager
 • Housekeeping Manager
 • Catering Companies
 • Tour and Travel Guide
 • Accommodation Service Manager
 • Restaurant Manager
 • Concierge Services Supervisor
 • Hotel Sales & Marketing

รายวิชาในหลักสูตร

 • Managing Front Office Operations
 • Fundamental of Destination Management and Marketing
 • Training and Development for the Hospitality Industry
 • Managing Housekeeping Operations
 • International Hotels: Development and Management
 • Security and Loss Prevention Management
 • Hospitality Facilities Management and Design
 • Managing Hospitality Human Resources
 • Management of Food and Beverage Operations
 • Hospitality Sales and Marketing
 • Basic Hotel and Restaurant Accounting
 • Business Communications
 • Business Computer Applications
 • Online Marketing & Social Media

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  Hotline : 080-936-9898 / 082-989-1599
Line@: @LSCinter , E-mail : counsellor@lsc.co.th

หลากหลายโรงเรียน ในต่างประเทศ มากกว่า 10000 ที่ทั่วโลก ปรึกษาทีมงาน LSC free! เพื่อรับข้อมูลที่เหมาะสมกับแผนของน้องๆ Line: @LSCinter/Tel: 080.936.9898
Subscribe!